KMS 激活方案与常用密钥

KMS 激活方案与常用密钥

1: 激活系统

过程解析 (管理员模式运行 cmd→卸载 KEY(也可以不管直接添加)→添加 KEY→更改激活服务器→激活→查看激活信息)
下面为windows命令, 请大家灵活运用

cmd
1
2
3
4
5
slmgr.vbs -upk
slmgr.vbs -ipk 这里改为你系统版本对应密钥
slmgr.vbs -skms kms.wxlost.com
slmgr.vbs -ato
slmgr.vbs -xpr

2: 激活Office

过程解析 (管理员模式运行 cmd→使用CD命令定位到软件目录下→卸载 KEY(也可以不管直接添加)→添加 KEY→更改激活服务器→激活→查看激活信息)
下面为Office命令. 请大家灵活运用,主要是定位软件安装目录.其他命令不变

  • 2.1: 仅能在企业版上使用.也就是带pro后缀的
cmd
1
2
3
4
5
cd %ProgramFiles%\Office2013\Office15
cscript ospp.vbs /sethst:kms.wxlost.com
cscript ospp.vbs /inpkey:这里改为你Office版本对应密钥
cscript ospp.vbs /act
cscript ospp.vbs /dstatus
  • 2.2: 新版本的Office企业版自带了一个KEY.所以直接更换激活服务器即可激活,不过万事都有一个如果,如果你KEY无法激活.请参考上面的命令更换KEY
cmd
1
2
3
4
cd /d %ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16
cscript ospp.vbs /sethst:kms.wxlost.com
cscript ospp.vbs /act
cscript ospp.vbs /dstatus

3: 常用KEY

Windows VL密钥对照表

  • Windows Server 2016
操作系统 KMS激活序列号
Windows Server 2016 Datacenter CB7KF-BWN84-R7R2Y-793K2-8XDDG
Windows Server 2016 Standard WC2BQ-8NRM3-FDDYY-2BFGV-KHKQY
Windows Server 2016 Essentials JCKRF-N37P4-C2D82-9YXRT-4M63B
  • Windows 10
操作系统 KMS激活序列号
Windows 10 公共密钥 NK96Y-D9CD8-W44CQ-R8YTK-DYJWX
Windows 10 Professional W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
Windows 10 Professional N MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9
Windows 10 Enterprise NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43
Windows 10 Enterprise N DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4
Windows 10 Education NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2
Windows 10 Education N 2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ
Windows 10 Enterprise 2015 LTSB WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9
Windows 10 Enterprise 2015 LTSB N 2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJ
Windows 10 Enterprise 2016 LTSB DCPHK-NFMTC-H88MJ-PFHPY-QJ4BJ
Windows 10 Enterprise 2016 LTSB N QFFDN-GRT3P-VKWWX-X7T3R-8B639
  • Windows Server 2012 R2 和 Windows 8.1
操作系统 KMS激活序列号
Windows 8.1 Professional GCRJD-8NW9H-F2CDX-CCM8D-9D6T9
Windows 8.1 Professional N HMCNV-VVBFX-7HMBH-CTY9B-B4FXY
Windows 8.1 Enterprise MHF9N-XY6XB-WVXMC-BTDCT-MKKG7
Windows 8.1 Enterprise N TT4HM-HN7YT-62K67-RGRQJ-JFFXW
Windows Server 2012 R2 Server Standard D2N9P-3P6X9-2R39C-7RTCD-MDVJX
Windows Server 2012 R2 Datacenter W3GGN-FT8W3-Y4M27-J84CP-Q3VJ9
Windows Server 2012 R2 Essentials KNC87-3J2TX-XB4WP-VCPJV-M4FWM
  • Windows Server 2012 和 Windows 8
操作系统 KMS激活序列号
Windows 8 Professional NG4HW-VH26C-733KW-K6F98-J8CK4
Windows 8 Professional N XCVCF-2NXM9-723PB-MHCB7-2RYQQ
Windows 8 Enterprise 32JNW-9KQ84-P47T8-D8GGY-CWCK7
Windows 8 Enterprise N JMNMF-RHW7P-DMY6X-RF3DR-X2BQT
Windows Server 2012 BN3D2-R7TKB-3YPBD-8DRP2-27GG4
Windows Server 2012 N 8N2M2-HWPGY-7PGT9-HGDD8-GVGGY
Windows Server 2012 Single Language 2WN2H-YGCQR-KFX6K-CD6TF-84YXQ
Windows Server 2012 Country Specific 4K36P-JN4VD-GDC6V-KDT89-DYFKP
Windows Server 2012 Server Standard XC9B7-NBPP2-83J2H-RHMBY-92BT4
Windows Server 2012 MultiPoint Standard HM7DN-YVMH3-46JC3-XYTG7-CYQJJ
Windows Server 2012 MultiPoint Premium XNH6W-2V9GX-RGJ4K-Y8X6F-QGJ2G
Windows Server 2012 Datacenter 48HP8-DN98B-MYWDG-T2DCC-8W83P
  • Windows 7 and Windows Server 2008 R2
操作系统 KMS激活序列号
Windows 7 Professional FJ82H-XT6CR-J8D7P-XQJJ2-GPDD4
Windows 7 Professional N MRPKT-YTG23-K7D7T-X2JMM-QY7MG
Windows 7 Professional E W82YF-2Q76Y-63HXB-FGJG9-GF7QX
Windows 7 Enterprise 33PXH-7Y6KF-2VJC9-XBBR8-HVTHH
Windows 7 Enterprise N YDRBP-3D83W-TY26F-D46B2-XCKRJ
Windows 7 Enterprise E C29WB-22CC8-VJ326-GHFJW-H9DH4
Windows Server 2008 R2 Web 6TPJF-RBVHG-WBW2R-86QPH-6RTM4
Windows Server 2008 R2 HPC edition TT8MH-CG224-D3D7Q-498W2-9QCTX
Windows Server 2008 R2 Standard YC6KT-GKW9T-YTKYR-T4X34-R7VHC
Windows Server 2008 R2 Enterprise 489J6-VHDMP-X63PK-3K798-CPX3Y
Windows Server 2008 R2 Datacenter 74YFP-3QFB3-KQT8W-PMXWJ-7M648
Windows Server 2008 R2 for Itanium-based Systems GT63C-RJFQ3-4GMB6-BRFB9-CB83V
  • Windows Vista and Windows Server 2008
操作系统 KMS激活序列号
Windows Vista Business YFKBB-PQJJV-G996G-VWGXY-2V3X8
Windows Vista Business N HMBQG-8H2RH-C77VX-27R82-VMQBT
Windows Vista Enterprise VKK3X-68KWM-X2YGT-QR4M6-4BWMV
Windows Vista Enterprise N VTC42-BM838-43QHV-84HX6-XJXKV
Windows Web Server 2008 WYR28-R7TFJ-3X2YQ-YCY4H-M249D
Windows Server 2008 Standard TM24T-X9RMF-VWXK6-X8JC9-BFGM2
Windows Server 2008 Standard without Hyper-V W7VD6-7JFBR-RX26B-YKQ3Y-6FFFJ
Windows Server 2008 Enterprise YQGMW-MPWTJ-34KDK-48M3W-X4Q6V
Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 39BXF-X8Q23-P2WWT-38T2F-G3FPG
Windows Server 2008 HPC RCTX3-KWVHP-BR6TB-RB6DM-6X7HP
Windows Server 2008 Datacenter 7M67G-PC374-GR742-YH8V4-TCBY3
Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V 22XQ2-VRXRG-P8D42-K34TD-G3QQC
Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems 4DWFP-JF3DJ-B7DTH-78FJB-PDRHK
操作系统 零售版激活序列号
Windows 7 Professional RHTBY-VWY6D-QJRJ9-JGQ3X-Q2289
Windows 7 Professional V77DJ-CT8WB-Y3GXT-X3FBP-6F987
Windows 7 Professional PRG2C-6MTQ2-RPFKB-QFJRR-CDM36

4: Office

Office Tool Plus 作者网站

  • 一个用于自定义安装、激活、管理 Office 的小工具,免费,小巧,无广告,无捆绑。

图片