Linux / 学习笔记

在CentOS7_64bit环境下,安装Node.js

迷失小白菜 · 4月6日 · 2018年 · 125次已读

下载源码及解压

wget http://nodejs.org/dist/v8.9.4/node-v8.9.4-linux-x64.tar.gz  
tar zxvf node-v8.9.4-linux-x64.tar.gz

移动并重命名

mv node-v8.9.4-linux-x64 /usr/local/
mv /usr/local/node-v8.9.4-linux-x64/ /usr/local/node

配置环境变量

只对当前登陆用户有效

cd ~
vim .bash_profile

增加内容:

export NODE_HOME=/usr/local/node
export PATH=$NODE_HOME/bin:$PATH

在修改完文件后,还需要执行source才能使环境变量立即有效。

source .bash_profile

对所有用户有效

vim /etc/profile

增加内容:

export NODE_HOME=/usr/local/node
export PATH=$NODE_HOME/bin:$PATH

在修改完文件后,还需要执行source才能使环境变量立即有效。

source /etc/profile

检查版本

node -v
npm -v